• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐม จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2561

                วันที่ 9 เมษายน 2561 ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2561 โดยจังหวัดนครปฐม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และชมรมคลังปัญญาผู้สูงอายุ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เตรียมพร้อมคนทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปี เป็นวันแห่งครอบครัว เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ และกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของครอบครัวในการมีส่วนร่วมพัฒนา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

                สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน โดยมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สูงอายุประเภทคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น และประเภทจิตอาสาดีเด่น, การมอบเกียรติบัตรให้แก่ครอบครัวอบอุ่นไร้ความรุนแรง, การแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ เช่น เตะปีบ เรือบก ชักกะเย่อ อีกทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุ การรดน้ำขอพร และการแสดงของผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน การจำหน่ายสินค้า และการจับสลากของขวัญอีกด้วย