• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ

                วันที่ 6 เมษายน 2561 ที่ศาลาการเปรียญวัดบางแขม ตำบลบางแขม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 63 พรรษา 2 เมษายน 2561 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม วัดบางแขม หน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีถวายพระราชกุศล อีกทั้งอนุรักษ์สืบทอดพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณี การเทศน์มหาชาติ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติให้คงอยู่สืบไป ซึ่งการงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางแขมและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก