• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2560/61

                วันที่ 4 เมษายน 2561 ที่บริเวณท่าข้าวรณรงค์พาณิชย์ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2560/61 โดยนางกาญจนา ชมมี พาณิชย์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวเปลือก หรือ นบข. ได้เห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2560/61 และได้มอบหมายให้จังหวัด แหล่งผลิตข้าวเปลือกจังหวัดหลัก และจังหวัดรอง ดำเนินโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก เพื่อให้เกิดกลไกด้านการตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตข้าวเปลือกให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด อีกทั้งสร้างความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกรในการจำหน่ายข้าวเปลือก เป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรสร้างอำนาจต่อรอง ให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายข้าวเปลือกได้ราคาสูงขึ้น โดยการรับซื้อข้าวเปลือก 5% ที่ความชื้นไม่เกิน 15% ในราคาตันละ 8,000 บาท ในกรณีที่ข้าวเปลือกมีความชื้นเกินปรับเปอร์เซ็นต์ละ 100 บาท

                 สำหรับการจัดงานโครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกในครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2561 ณ ท่าข้าวณรงค์พาณิชย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งคณะทำงานติดตามกำกับดูแลและบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัด จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้คณะทำงานจัดตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลให้การดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงสีในจังหวัดนครปฐมที่เข้ามารับซื้อข้าวจากเกษตรกร นอกจากนี้ ได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด อาทิ สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพในราคาต่ำกว่าท้องตลาด เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และประชาชนบริเวณใกล้เคียง อีกด้วย