• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

                วันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่บริเวณศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ถวายราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งวันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี จังหวัดนครปฐมจึงได้จัดกรรมดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ อุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งเพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ ตลอดจนยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลการปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีต่อไป สำหรับข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560 ได้แก่

          1. พันตำรวจเอก สีหเดช สระกอบแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรี ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม

          2. นายจรูญ บุญฤทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม

          3. นางดุษณี ทองเกลี้ยง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

          4. นางเกสร แพถนอม พนักงานธุรการ ส3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม

          ทั้งนี้ ข้าราชการดีเด่นทั้ง 4 คน จะเดินทางเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น จากนายกรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล