• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม รายงานพิเศษ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561

                พันตำรวจเอก สีหเดช สระกอบแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรี สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม คือ 1 ใน 4 บุคคล ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าและเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชีวิตข้าราชการ

                พันตำรวจเอก สีหเดช กล่าวด้วยความภาคภูมิใจ ที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและมองเห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ นับเป็นเกียรติแก่หน่วยงาน แก่ตนเองและครอบครัว โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้น้อมนำศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน คือ มุ่งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด เพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชน ให้สมกับคำที่ว่า ตำรวจอยู่ที่ไหน ประชาอุ่นใจทั่วกัน ซึ่งมีคติประจำใจ ทำดี ทำได้ ทำทันที และทำให้ดีที่สุด สำหรับในการปฏิบัติงาน ขอให้ข้าราชการมีจิตบริการ ด้วยการทำความดีด้วยหัวใจ ตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่อย่างมีความสุข

                งานราชการ คือ งานของแผ่นดิน ข้าราชการจึงต้องตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2559 ที่ว่า " การปฏิบัติงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ และประชาชนทุกคน ข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับ จึงต้องระมัดระวังการปฏิบัติทุกอย่างให้สมควรและถูกต้องด้วยหลักวิชา เหตุผล ความชอบธรรม ข้อสำคัญ เมื่อจะทำการใด ต้องคิดให้ดี โดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้น ให้รอบคอบและรอบด้าน เพื่อให้งานที่ทำบังเกิดผลดี ที่เป็นประโยชน์แท้แต่อย่างเดียว "