• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม คณะผู้สูงอายุและเด็กผู้ด้อยโอกาส ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว

                เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมแต่งกายย้อนยุค นำคณะผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี เด็กพิเศษจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ผู้บกพร่องทางการได้ยินจากโรงเรียนโสตศึกษา และเด็กผู้ด้อยโอกาสจากหมู่บ้านพักเด็กมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย จำนวน 76 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์ ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานพระราชทานความสุขให้กับประชาชน ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561 เพื่อเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆ ในรัชสมัยบระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร องค์พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

                สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพาทัวร์ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ในครั้งนี้ คณะผู้สูงอายุและเด็กผู้ด้อยโอกาส จากจังหวัดนครปฐม ได้เข้าชมนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงมีคุณูปการต่อแผ่นดินไทยและประชาชนชาวไทยทั้งมวล ตลอดจนนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานมาตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุคให้เห็นประวัติศาสตร์ความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติ อีกทั้งได้รู้ถึงวิถีการดำเนินชีวิตของชาวไทยในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมโดยเสด็จพระราชกุศล เลือกซื้อสินค้า การสอยต้นกัลปพฤกษ์ ซึ่งรายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะทรงนำไปใช้ในโครงการพระราชกุศล บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยและเหตุการณ์ต่างๆ ทั่วภูมิภาคของประเทศ ภายใต้กิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ต่อไป