• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมเปิดโครงการตำนานเมืองสมุนไพร

                วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการตำนานเมืองสมุนไพร ณ บริเวณศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นการดำเนินงานตามโครงการแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งจังหวัดนครปฐมถูกกำหนดให้เป็น 1 ใน 9 จังหวัดส่วนขยายในการดำเนินงานตามโครงการเมืองสมุนไพร เพื่อสอดรับแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 ครอบคลุมการพัฒนาสมุนไพร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตสมุนไพรที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรในตลาดตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

                นายแพทย์ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดนครปฐมมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพร ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 มีบันทึกตำราศาลายา ของชุมชนศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จนเป็นตำนานเล่าขานเรื่องยา รวมทั้งการใช้ภูมิปัญญาด้านยาหม้อ และการปรับปรุงยาสมุนไพรที่มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นของวัดกลางคูเวียง ซึ่งภายในงาน ประกอบด้วย ชม ชิม ช้อป ฟรี โดยมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ นวัตกรรมด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกภูมิปัญญาท้องถิ่น และสมุนไพรไทย อีกทั้งชิมอาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มสมุนไพรคลายร้อน ตลอดจนช้อปสินค้าโอทอป ธงฟ้า และผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพดีราคาถูก ผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ อีกด้วย