• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม ม.ล.ปนัดดาเปิดอบรมปลูกจิตสำนึกยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา

                วันที่ 6 มีนาคม 2561 ที่ทุ่งดินดำรีสอร์ท ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการปลูกค่านิยมและจิตสำนึกโดยยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา โดยนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดให้จัดโครงการดังกล่าวแก่บุคลากรของจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย ส่วนราชการ ส่วนภูมิภาค มีกำหนดฝึกอบรม 2 วัน เพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์  เสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ และนำความรู้ความเข้าใจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นให้มีทัศนคติการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนและสังคม มีความตื่นตัวเกิดแนวคิดในการนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ปัญหาการทุจริตลดลง และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม