• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จ.นครปฐม จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน

                วันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ซึ่งตรงกับวันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้แรงงาน ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเห็นถึงความสำคัญของการมีมาตรฐานฝีมือแรงงาน สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่เป็นเครื่องมือวัดความสามารถของแรงงาน ทั้งเรื่องความรู้ ทักษะฝีมือ และทัศนคติในการทำงาน ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการแก่ผู้บริโภคแล้ว ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในประเทศ ต่างประเทศ

                 นอกจากนี้ ยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้ กระตุ้นให้แรงงานไทยมีศักยภาพสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ และการที่แรงงานไทยมีฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะส่งผลให้แรงงานได้รับสวัสดิการ ค่าจ้างที่เป็นธรรม มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติอีกด้วย”

                สำหรับกิจกรรมในปีนี้ มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางด้านการช่างของพระองค์ นิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน นิทรรศการจากบริษัท สถานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แสดงชิ้นงานที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ร่วมแสดงในงานนี้ด้วย