• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐม จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561

                วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงเรียนเทศบาล 4 เชาวนปรีชาอุทิศ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

                โดยนางอุไร ทับเทศ สหกรณ์จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ชาวสหกรณ์ได้รวมใจน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ที่ทรงริเริ่มทดลองจัดตั้งสหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ ขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 และทรงส่งเสริมให้มีการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ สู่ประชาชนโดยทั่วกัน ยังประโยชน์ให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศสืบเนื่องตลอดมา

                สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การวางพานพุ่มถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พิธีทางศาสนา การจัดนิทรรศการและการพบประสังสรรค์ การมอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม การมอบโล่เกียรติคุณแก่สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นระดับจังหวัดและโรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวน ปรีชาอุทิศ) ที่ให้การสนับสนุนสถานที่จัดงานอีกด้วย