• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนาบัวในที่ดินพระราชทาน พร้อมเยี่ยมชมตลาดน้ำบ้านศาลาดิน ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

                วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เยี่ยมชมแปลงนาบัวลุงแจ่ม สวัสดิ์โต ซึ่งเป็นที่ดินพระราชทาน จุดเริ่มต้นของการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย มีพื้นที่ 15 ไร่ ตั้งอยู่ที่บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 3 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้พายเรือชมแปลงนาบัวด้วยตนเอง โดยกล่าวชื่นชมว่าแปลงนาบัวนี้สวยงามดี ตลอดจนสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์บัว วิธีการปลูก และรายได้ผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกแปลงนาบัว ซึ่งในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวแวะมาเที่ยวชมดอกบัว ส่วนดอกบัวนั้นจำหน่ายในราคาดอกละ 1-3 บาท สร้างรายได้เฉลี่ยวันละประมาณ 2,000 บาท สำหรับที่ดินพระราชทานผืนนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานโดยเล็งเห็นว่าชาวบ้านขาดที่ดินทำกิน จึงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ จำนวน 20 ไร่ ให้แก่เกษตรกรได้มีที่ดินทำกิน โดยแบ่งทำนาบัว 15 ไร่ ส่วนที่เหลือใช้ปลูกพืชผักสวนครัวโดยทำเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระองค์ท่านมาตลอด

                โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้ชมผังแสดงพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และชมแผนที่ "เลียบคลองคล้องใจ มหาสวัสดิ์สู่ลัดมะยม" ซึ่งเป็นแผนที่คลองรับน้ำและระบายน้ำ โดยนายกรัฐมนตรีขอให้ช่วยกันรักษาความสะอาด อย่าให้มีขยะหรือผักตบชวากั้นขวางทางน้ำ และได้ชิมเมี่ยงกลับบัว และชาเกสรบัวอีกด้วย

                ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้พบปะเกษตรกรรับฟังการรายงานความเป็นมาของชุมชนบ้านศาลาดิน การรวมกลุ่มจัดการปัญหาโดยน้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาให้เกิดความยิ่งยืน นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมตลาดน้ำบ้านศาลาดิน ซึ่งเป็นตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ โดยนายกรัฐมนตรีได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่นำผลผลิตของตนเองมาจำหน่าย พร้อมรับทราบปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปแก้ไขและร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน