• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม เตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี วันที่ 21 กุมภาพันธ์ นี้

                วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมคณะ ซึ่งมีกำหนดเดินทางไปตรวจราชการ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่จังหวัดนครปฐม โดยจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี ซึ่งประสบความสำเร็จในการน้อมนำแนวพระราชดำริ “ศาสตร์พระราชา” และการประยุกต์เทคโนโลยีในการลดต้นทุนการผลิตข้าวและการทำข้าวอินทรีย์ ซึ่งมีกระบวนการจัดการศัตรูพืชชุมชน การบริหารจัดการน้ำ การปศุสัตว์ พืชผักในโรงเรือน การแปรรูปข้าว นาข้าวอินทรีย์ และการทำปุ๋ยหมัก พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกข้าวนาโยนในแปลงสาธิต ภายในศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลแหลมบัว อีกด้วย

                จากนั้น นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ จะเดินทางไปที่ดินพระราชทาน บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล เพื่อรับฟังการนำเสนอสภาพปัญหาเดิมของชุมชนบ้านศาลาดิน การรวมกลุ่มจัดการปัญหา น้อมนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน พร้อมเยี่ยมชมแปลงนาบัวลุงแจ่ม สวัสดิ์โต ซึ่งเป็นที่ดินพระราชทาน จุดเริ่มต้นของการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย และเยี่ยมชมตลาดน้ำบ้านศาลาดิน ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

                หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ จะเดินทางไปเยี่ยมชมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมบ้านหนองจิก ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน และเดินทางไปเยี่ยมชมสหกรณ์โคนมกำแพงแสน เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของสหกรณ์ พร้อมเป็นประธานสักขีพยานในโอกาสผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม มอบโรงเรือนถอดประกอบได้ เครื่องจักรกลการเกษตร (รถไถ) และเครื่องสีข้าว ให้แก่ผู้แทนเกษตรกร และพบปะกลุ่มสมาชิกสหกรณ์และประชาชน กว่า 400 คน อีกด้วย