• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ที่จังหวัดนครปฐม

                วันที่ 31 ม.ค. 61 ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและบรรยายพิเศษให้แก่เด็กและเยาวชนชายที่เข้ารับการอบรมในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา และสถานแรกรับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดี ไม่หันมากระทำผิดซ้ำ ตลอดจนรับทราบข้อปัญหาต่างๆ ในการนำมาปรับปรุงแก้ไข

                โดยมี นายศิริพงษ์ กาญจนวลัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา นางสาววรพร นรเศรษฐวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเยาวชนให้การต้อนรับ สำหรับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา และสถานแรกรับ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นศูนย์ฝึกบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนหลังจากคำพิจารณาคดีของศาล โดยมีเยาวชนทั้งสิ้น 121 คน ภายในศูนย์ฝึกฯ ได้จัดให้ทีการเรียนการสอนหนังสือในระดับชั้นต่างๆ อีกทั้งการเรียนวิชาชีพ ในด้านช่างศิลปะ ช่างเหล็ก ช่างไม้ และช่างเครื่องยนต์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และมีพื้นฐานด้านงานอาชีพในเบื้องต้น

                ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ มีความสะอาดและเป็นระเบียบ เด็กและเยาวชนที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรม มีความเป็นอยู่ที่ดีถูกสุขอนามัย และขอให้เด็กและเยาวชนกลับตนเป็นคนดีไม่หันมากระทำผิดซ้ำ โดยยึดหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมต่อไป