• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จ.นครปฐมจัดโครงการเสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา

                วันที่ 19 มกราคม 2561  ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการโครงการเสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ประจำปี 2560 เพื่อสร้างการรับรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการแก่อาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐมและเครือข่าย จำนวน 106 คน

                โดยนายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดของทุกปี จะพบว่าประชากรในช่วงอายุวัยแรงงานตอนต้น คือช่วงอายุระหว่าง 21-25 ปี เป็นกลุ่มที่เข้ารับการบำบัดรักษามากเป็นอันดับสองรองจากกลุ่มเยาวชน จึงนับได้ว่าเป็นกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ต้องเร่งดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาและสอดส่องเฝ้าระวัง สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกลางในการอำนวยการ บริหารจัดการบูรณาการหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการร่วมดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้มีแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 โดยมีแผนป้องกันยาเสพติดในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ โดยส่งเสริมสถานประกอบการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการลดปัญหายาเสพติด สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับประชากรวัยแรงงาน เนื่องจากเป็นกำลังผลิตทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญยิ่งของประเทศ รวมทั้งเป็นวัยที่เริ่มสร้างครอบครัวใหม่ หากประชากรกลุ่มนี้ขาดคุณภาพ โดยเฉพาะขาดภูมิคุ้มกันยาเสพติด ย่อมส่งผลกระทบและก่อให้เกิดปัญหาตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงสังคมโดยรวม จึงได้กำหนดให้มีแผนการสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา โดยมีอาสาสมัครแรงงานเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน

                สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย/แนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สถานการณ์และแนวโน้มปัญหายาเสพติด โทษและพิษภัยของยาเสพติด การป้องกันและบำบัดรักษายาเสพติด รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครแรงงานกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ซึ่งได้รับความร่วมมือและสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงาน ปปส. ภาค 7 ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมอีกด้วย