• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมส่งมอบกำลังใจ 100 ปี ผู้สูงวัย ครอบครัวใส่ใจ ชีวิตสดใส รับปีใหม่ไทย 2561

                วันที่ 8 มกราคม 2561 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางธัมมิกา นิยมศิลป์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ขึ้นไป ในกิจกรรมส่งมอบกำลังใจ 100 ปี ผู้สูงวัย ครอบครัวใส่ใจ ชีวิตสดใส รับปีใหม่ไทย 2561 ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอดอนตูม ได้แก่ นางแช่ม ถิ่นวงษ์แอ อายุ 110 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 หมู่ 3 ตำบลดอนพุทรา , นางมา จ้อยแพง อายุ 104 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25 หมู่ 10 ตำบลดอนพุทรา , นางเสงี่ยม บุญภิมุข อายุ 102 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ 7 ตำบลสามง่าม และนางทองดี แสนคำ อายุ 100 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63 หมู่ 6 ตำบลสามง่าม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้สูงอายุและครอบครัวที่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี มีสุขภาพแข็งแรง และครอบครัวมีความอบอุ่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกตัญญูกตเวที ที่ลูกหลานมีต่อผู้สูงอายุ อีกทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้จัดทำของขวัญปีใหม่ให้กับผู้สูงอายุ ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีเป้าหมาย 3,000 ราย ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม พบว่ามีผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 47 คน และมีผู้สูงอายุสูงสุดคือนางแช่ม ถิ่นวงษ์แอ อายุ 110 ปี อยู่บ้านเลขที่ 21 หมู่ 3 ตำบลดอนพุทรา อำเภอดอนตูม

                โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบของขวัญปีใหม่ พร้อมเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ และใบประกาศเกียรติคุณ “ผู้สูงอายุยืน อายุยืน...เยาว์” จากกรมกิจการผู้อายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แก่ผู้สูงอายุทั้ง 4 คน อีกด้วย