• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม เลี้ยงอาหารเด็กมูลนิธิสงเคราะห์หมู่บ้านเด็กสภากาชาดไทย เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่

                วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ที่มูลนิธิสงเคราะห์หมู่บ้านเด็กสภากาชาดไทย ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางธัมมิกา นิยมศิลป์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมจัดกิจกรรมส่งสุขปีใหม่จากใจผู้ใหญ่ใจดี เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส มูลนิธิสงเคราะห์หมู่บ้านเด็กสภากาชาดไทย โดยมีการจัดเลี้ยงอาหาร ขนม ผลไม้ เครื่องดื่ม อีกทั้งมอบของขวัญปีใหม่ และทุนการศึกษาให้กับเด็กทุกคน นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีของเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับเด็กเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งปัจจุบัน มูลนิธิสงเคราะห์หมู่บ้านเด็กสภากาชาดไทย จังหวัดนครปฐม มีเด็กผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแล อายุระหว่าง 8 – 14 ปี เป็นชาย 20 คน และหญิง 10 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน

                โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวให้โอวาทและอวยพรปีใหม่ 2561 เพื่อส่งความสุขและสร้างขวัญกำลังใจแก่เด็ก ตลอดจนเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวแก่เด็กมูลนิธิฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ได้รับโอกาส มีความพร้อมต่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเอง สามารถเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าในอนาคต