• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐมเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ 2561

                วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถาบันการศึกษา ร่วมปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระหว่าง 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561

                โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการในภาพรวม ให้สามารถลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิต ให้เหลือน้อยลงที่สุด เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง กล่าวคือ การเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า 69 ครั้ง  ผู้บาดเจ็บน้อยกว่า  71 ราย และผู้เสียชีวิตน้อยกว่า 8 ราย

                นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดแผนบูรณาการในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมุ่งเน้นลดปัจจัยเสี่ยง ใน 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคน ด้านถนนและสภาพแวดล้อม ด้านยานพาหนะ การดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว การดูแลความปลอดภัยทางน้ำ และด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้น