• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดนครปฐมจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท จำนวน 109 ทุน

                วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดนครปฐม ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระเมตตา ประทานทุนให้เด็กออทิสติก และเด็กพิการทุกประเภท ซึ่งมีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาสมรรถภาพ และได้รับการศึกษา ที่ตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล สำหรับในปีการศึกษานี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานทุนการศึกษาจำนวน 109 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 545,000 บาท

                โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้น้อมนำพระดำรัส ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ได้ประทานแก่ผู้เข้ารับทุนการศึกษา ความว่า “ข้าพเข้าขอแสดงความดีใจ กับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิคุณพุ่ม ทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้ ขอให้ท่านนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษของท่าน เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และสามารถช่วยเหลือตนเองได้ การพัฒนาบุตรหลานท่าน ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาจึงจำเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยแบ่งเบาภาระท่านในระดับหนึ่ง เด็กพิการจะมีศักยภาพ และช่วยเหลือตนเองได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ข้าพเจ้าขอให้กำลังใจทุกท่าน มีความอดทน มุ่งมั่นในการพัฒนาบุตรหลาน เพื่อให้มีศักยภาพ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข”