• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐมประกอบพิธีวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี

                จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมประกาศเกียรติคุณแสดงความจงรักภักดี

                วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและสมาชิก สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ประกอบพิธีวางพวงมาลาสักการะเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมประกาศเกียรติคุณ แสดงความจงรักภักดีและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงแผ่เมตตาบารมีมายังพสกนิกรชาวอำเภอกำแพงแสนเป็นอเนกอนันต์ยิ่ง

                สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีทรงพระอิสริยยศ พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ต่อมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ออกพระนามว่าสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจีพระวรราชชายา พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อปีพุทธศักราช 2518 ทรงมีพระจริยวัตรที่สำคัญด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ด้านการพยาบาล ด้านการทหาร  และด้านการเสือป่า  ในส่วนด้านคุณูปการแก่ชาวอำเภอกำแพงแสน เมื่อปี พ.ศ. 2483 ทรงพระราชทานที่ดิน จำนวน 21 ไร่ และพระตำหนักราชฤดีไม้สักทองให้เป็นโรงเรียนบ้างยาง ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากตำบลสามแก้วมาตั้ง ณ ที่ดินซึ่งพระราชทานนี้ และได้ใช้พระตำหนักเป็นที่ทำการชั่วคราว และเมื่อสร้างที่ว่าการอำเภอเสร็จ ได้คืนพระตำหนักให้โรงเรียนบ้านยางได้ใช้เป็นสถานศึกษาเล่าเรียนของกุลบุตร กุลธิดาชาวอำเภอกำแพงแสน ภายหลังโรงเรียนบ้านยางได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ได้ตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย เพื่อเทิดพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน สำหรับที่ดินพระราชทานปัจจุบันที่ดินราชพัสดุ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมการปกครอง นอกจากเป็นที่ตั้งของโรงเรียนแล้ว ยังได้ใช้เป็นที่ตั้งของส่วนราชการต่างๆ ซึ่งยังคงใช้ประโยชน์ในการบริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตามพระราชประสงค์ของพระองค์อย่างต่อเนื่อง โอกาสเดียวกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเขตพื้นที่อำเภอกำแพงแสนอีกด้วย