• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารพื้นที่พระราชวังสนามจันทร์

                วันนี้ (23 ธ.ค.63) นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุม คณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารพื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ โดยมีคณะกรรมการ ทั้งส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ การทำนุบำรุง ดูแลรักษาพระราชวังสนามจันทร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโฉนดที่ดินพระราชวังสนามจันทร์ ให้กระทรวงมหาดไทยใช้ประโยชน์ทางราชการ และเป็นพิพิธภัณฑ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบให้จังหวัดนครปฐมขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุร่วมกับธนารักษ์พื้นที่นครปฐม และจังหวัดนครปฐมได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวเนื่องกับการใช้ประโยชน์และการทำนุบำรุง ดูแลรักษาพระราชวังสนามจันทร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การประชุมในวันนี้เป็นการหารือเพื่อวางแนวทางในการพัฒนาและการบริหารจัดการพื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ และพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารพื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ โดยมีคณะอนุกรรมการ 4 ด้าน คือ คณะอนุกรรมการฝ่ายแผนงาน คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ คณะอนุกรรมการฝ่ายอำนวยการ และคณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อสารสังคมและการประชาสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันดำเนินการบริหารพื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด

                พระราชวังสนามจันทร์ เป็นพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบนบริเวณที่คาดว่าเป็นพระราชวังเก่าของกษัตริย์สมัยโบราณ ที่เรียกว่า "เนินปราสาท" เพื่อเป็นสถานที่ประทับครั้งมานมัสการพระปฐมเจดีย์ โดยใช้เวลาก่อสร้างนาน 4 ปี เมื่อพระราชวังสร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2450 จึงได้พระราชทานนามว่า "พระราชวังสนามจันทร์" และกรมศิลปากรได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2524 ให้พระราชวังสนามจันทร์เป็น โบราณสถาน นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ โดยเฉพะชาวนครปฐมที่ภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ ที่สร้างความเจริญมั่นคง สร้างความรัก ความสามัคคี ให้กับจังหวัดนครปฐม