• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม จัดโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย

                วันนี้ (13 พ.ย.63) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น.

                นางสาวบุญเรือน ไทยวัฒนธรรม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การจัดโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง ใส่ร้ายป้ายสีกันและกัน โดยมีผู้สมัครรับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน 6 คน ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม จำนวน 141 คน ผู้สนับสนุนผู้สมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้

                นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม และผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ผู้สนับสนุนผู้สมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ถึงการเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งมีความสำคัญต่อประเทศชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยขอให้รักษาความเป็นมิตรทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียง และขอให้แข่งขันภายใต้กฎ กติกาที่กฎหมายกำหนด เมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง ขอให้ทุกคนมีความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อที่จะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดนครปฐมให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

                หลังจากนั้น ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้สนับสนุนผู้สมัคร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกล่าวปฏิญาณ เพื่อให้การเลือกตั้งในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม