• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนครปฐม

                จังหวัดนครปฐม ดินแดนแห่งอารยธรรม นับตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ และในสมัยทวารวดี เป็นแหล่งเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งมีหลักฐานทางโบราณคดีที่สำคัญ คือ องค์พระปฐมเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า พระร่วงโรจนฤทธิ์ และพระพุทธรูปศิลาขาว เป็นที่เคารพสักการบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

                พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จำนวน 15 ครั้ง

                ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ มาถวายสักการะบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ ในโอกาสที่ทรงจบการศึกษา และเสด็จกลับจากต่างปะเทศ

                ครั้งที่ 2 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน

                ครั้งที่ 3 วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2521 ตามเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถวายผ้าพระกฐิน

                ครั้งที่ 4 วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 ขณะยังทรงผนวช ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เสด็จพระราชดำเนินมาถวายสักการะบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ เวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระปฐมเจดีย์ 

                ครั้งที่ 5 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2525 เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ ประกอบพิธีถวายผ้าห่ม แขวนระฆัง ประดับกระเบื้ององค์พระปฐมเจดีย์

                ครั้งที่ 6 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2526 เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน และแขวนระฆังองค์พระปฐมเจดีย์

                ครั้งที่ 7 วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2528 เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ พระราชทานเพลิงศพพระธรรมสิริชัย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

                ครั้งที่ 8 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน

                ครั้งที่ 9 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ถวายสักการะบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ และเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระปฐมเจดีย์

                ครั้งที่ 10 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2533 เสด็จพระราชดำเนินถวายสักการะบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ และเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ พระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร แก่จังหวัดนครปฐม ณ พระราชวังสนามจันทร์

                ครั้งที่ 11 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ ประกอบพิธีถวายผ้าห่ม แขวนระฆัง เททองหล่อพระร่วงจำลอง 19 นิ้ว 19 องค์ บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ทรงปลูกต้นจันข้างวิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ 1 ต้น

                ครั้งที่ 12 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เสด็จพระราชดำเนินแทนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บรรจุพระพุทธรูปทองคำในองค์พระปฐมเจดีย์

                ครั้งที่ 13 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2545 เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ถวายสักการะบูชาสักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์

                ครั้งที่ 14 วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ ถวายผ้าพระกฐิน

                ครั้งที่ 15 วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ ถวายผ้าพระกฐิน

                นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดนครปฐม ทุกคนต่างปลื้มปิติและเฝ้ารอรับเสด็จฯ ด้วยความจงรักภักดี และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในจังหวัดนครปฐม ส่งผลให้พสกนิกรที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร มีขวัญและกำลังใจ ด้วยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต อีกทั้งมีความสามัคคีปรองดอง ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ