• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม..พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

                วันนี้ (9 พ.ย. 63) ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครนครปฐม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย น.พ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมในโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1-4 ของจังหวัดนครปฐม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมงาน

                นายไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563  จำนวน 4 รุ่น ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม และวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้และทักษะปฏิบัติในการช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุ อีกทั้งช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานและเกิดการจ้างงาน มีรายได้จากการประกอบอาชีพ ตลอดจนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับการช่วยเหลือดูแลสุขภาพด้านอนามัยพื้นฐานใน 4 มิติ ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 70 ชั่วโมง ของกรมอนามัย อาทิ การดูแลปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง การอาบน้ำ การทำความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล การดูแลด้านสุขภาพพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ การกายภาพบำบัด ไปจนถึงสันทนาการ ซึ่งมีผู้รับการอบรม จำนวน 205 คน และผ่านการทดสอบทั้งหมด

                นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการฝึกอบรมฯ และกล่าวถึงโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ว่า เป็นความห่วงใยของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เตรียมพร้อมรับมือกับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมไปกับเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 นอกจากทำให้เกิดการจ้างงานที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชน จำนวน 15,548 คนแล้ว ยังสร้างอาชีพใหม่คืออาชีพนักบริบาล ที่จะร่วมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้านอนามัยพื้นฐาน ร่างกาย จิตใจ กว่า 8 หมื่นคนทั่วประเทศ หลังจากผ่านการฝึกอบรม สามารถไปประกอบอาชีพในสถานประกอบการ หรือเป็นนักบริบาลอิสระได้ อีกทั้งยังสามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุขั้นสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

                ด้าน น.พ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การดำเนินการในระยะต่อไปของกรมอนามัย ได้เร่งขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อรองรับสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี 2565 โดยพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน และจัดทำหลักสูตรการอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 70 ชั่วโมงและ 420 ชั่วโมง ซึ่งขณะนี้มีผู้ผ่านการอบรมและปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เป็นผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 13,615 คน และผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 86,404 คน และได้ขยายความครอบคลุมการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และประชาชนทุกกลุ่มวัยที่มีภาวะพึ่งพิงให้เข้าถึงระบบการดูแลส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพครอบคลุมทุกสิทธิการรักษา และการเข้าถึงหน่วยบริการ โดยเฉพาะบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และบริการฟื้นฟูสุขภาพด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามชุดสิทธิประโยชน์ สำหรับระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เน้นบูรณาการด้านการจัดบริการทางด้านสาธารณสุขและสังคม โดยให้ครอบครัว ชุมชน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในระดับท้องถิ่น ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดระบบบริการสาธารณสุขและสังคมมากขึ้น