• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
รมช.สาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณ รพ.นครปฐม และพบปะ อสม.

                วันนี้ (7 พ.ย.63) ที่โรงพยาบาลนครปฐม ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ตรวจเยี่ยมระบบการดูแลผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อโควิด-19  การพัฒนาศูนย์โรคหัวใจ และระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนงาน อสม.เสริมพลัง อสม.เชื่อมร้อยงานบริการสาธารณสุขลงสู่ชุมชน ที่จังหวัดนครปฐม โดยมี นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 5 นายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม และพันโท ดร.สินธพ แก้วพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเกียรติในงาน

                ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเน้นผู้ให้บริการแต่ละโรงพยาบาล ตลอดจนผู้รับบริการต้องมีความปลอดภัย จากการที่มาตรวจโรงพยาบาลนครปฐมถือว่ามีความพร้อมระดับต้นเขตสุขภาพที่ 5 ของในการรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ถึงแม้ว่าในขณะนี้จะพบผู้ติดเชื้อในแต่ละที่ อย่างไรก็ตามมั่นใจว่าหากมีการแพร่เชื้อที่ไหนกรมควบคุมโรคจะไปสอบสวน ควบคุม และเมื่อพบผู้ป่วยก็จะเข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาลในทุกสังกัดของประเทศไทย โดยใช้เครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักในการที่รับผู้ป่วยเข้ามาดูแลรักษา

                จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้พบปะมอบนโยบาย และให้กำลังใจ อสม.จังหวัดนครปฐม  ทั้งนี้ อสม.จังหวัดนครปฐม มี จำนวน 10,360 คน กระจายอยู่ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนในจังหวัดทั้ง 7 อำเภอ 106 ตำบล 930 หมู่บ้าน 211 ชุมชน คิดเป็นสัดส่วน อสม.ต่อหลังคาเรือน เป็น 1 ต่อ 22 หลังคาเรือน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดคือ อสม. 1 คน ดูแลประชาชน 10-15 หลังคาเรือน อสม.เหล่านี้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพของชุมชน ด้วยบทบาทหน้าที่ที่ท้าทาย เรียนรู้ในห้องเรียนชุมชน ยกระดับความรู้ให้เป็นหมอประจำบ้าน เพื่อช่วยชีวิต ฝึกฝนทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน ทุ่มเทงานบริการและให้ข้อมูลเข้าถึงทุกบ้านอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์ และ อสม.ยังได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร ใน อสม.ออนไลน์ เชื่อมร้อยระบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ลงสู่ผู้ป่วยครอบคลุมทุกชุมชน อสม.เป็นหนึ่งในทีมเวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพในระบบการแพทย์ปฐมภูมิ จนอาจกล่าวได้ว่า อสม. คือผู้สานต่อสุขภาพคนนครปฐม

                ในช่วงที่เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อสม.เป็นผู้ที่เชื่อมโยงเข้าถึงการควบคุมโรคและการป้องกันโรค ร่วมกับทีมสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว ไปสู่คนนครปฐมทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชน และร่วมเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้อง ลดปัญหาข่าวลือ ข่าวลวงในพื้นที่ และระดมความร่วมมือให้ทุกคนในชุมชนปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด จนประสบผลสำเร็จในการควบคุมป้องกันโรค และได้รับการยอมรับจากชุมชนชาวนครปฐม