• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ม.ล.ปนัดดาฯ เปิดและส่งมอบอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

                วันนี้ (6 ต.ค.63) ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมด้วย พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชลักษณ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมเปิดและส่งมอบอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม โดยมีผู้บริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด สโมสรโรตารีนครปฐม และดอนตูม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี

                นางสุจิตรา จึงสำราญพงศ์ รองประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน กล่าวว่า การสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำสั่งให้ควบคุมตัวระหว่างการพิจารณาของศาลได้ฝึกวิชาชีพ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้หลังจากได้รับการปล่อยตัวและไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ รวมถึงเพื่อให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและยาวชนจังหวัดนครปฐม มีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู อย่างเพียงพอ สร้างแรงจูงใจ แรงบันตาลใจ ความภาคภูมิใจ ความมีคุณค่า ให้แก่เด็กและเยาวชนในการสร้างผลงานกับการฝึกวิชาชีพ

                อาคารดังกล่าว ได้การสนับสนุนจากกลุ่มสโมสรโรตารีสากลภาค 3330 รุ่น 111 ตลอดจนผู้มีอุปการคุณที่ร่วมกันบริจาควัสดุก่อสร้างต่างๆ และอาคารหลังนี้สำเร็จได้ด้วยความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ และเยาวชนในสถานพินิจ ที่ร่วมกันก่อสร้าง โดยใช้เวลากว่า 2 ปี ทำให้เยาวชนมีความรู้ มีความสามรถที่จะออกไปประกอบอาชีพทางช่างที่ได้ฝึกมาเป็นอย่างดี