• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ม.ล.ปนัดดาฯ พบปะนักเรียนโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน

                วันนี้ (6 ต.ค.63) ที่หอประชุมโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ บรรยายพิเศษ เรื่อง "ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด" ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี นางสุปราณี อยู่ฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน นางสาวจันทนา อ้นคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม คณะครู อาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับ

                การบรรยายในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศไทย และนำหลักการ วิธีการทรงงานมาเป็นพื้นฐานในการเรียนและการพัฒนาตนเองให้ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดี โดยยึดถือหลัก ความมีมานะ วินัย ในการดำรงชีวิต และที่สำคัญ เยาวชนรุ่นใหม่ต้องมีความเป็นสุภาพชน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์ รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความดีงามของเยาวชนไทย ที่ทุกคนต้องร่วมกันมุ่งมั่นรักษาธำรงไว้

                สำหรับโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน เป็นโรงเรียนระดับมาตรฐานสากล เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน  2,726 คน ได้รับรางวัลคุณภาพหลายรางวัล และยังเป็นโรงเรียนคุณภาพประจําตำบล เป็นโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ของ สสวท. ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย จากกระทรวงแรงงาน รวมทั้งเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.