• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ม.ล.ปนัดดา บรรยายให้ความรู้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด

                วันที่ 19 กันยายน 2563 ที่ห้องพุทธรักษาอาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "การเสริมสร้างจิตอาสาและบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาตามพระราโชบาย ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด

                ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 9- 24 กันยายน 2563 จำนวน 137 คน เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระบรมราโชบาย จิตอาสา และการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา รวมทั้งสามารถนำพระบรมราโชบาย จิตอาสา และการบูรณาการความร่วมมือไปใช้ในการปฏิบัติราชการและเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ