• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม มอบโล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น

                วันที่ 18 กันยายน 2563 ที่ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข และมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ตามโครงการมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติบัตรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ส่งเสริมให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

                นายจรูญ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินกิจกรรมมหกรรมรวมพลังคนดีแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายดีเด่นทุกคนได้เกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

                สำหรับการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติบัตร จำนวน 4 กิจกรรม ประกอบด้วย โล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุข ได้แก่ บ้านคันบึง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกพระเจดีย์ อำเภอนครชัยศรี , การมอบโล่รางวัลสิงห์ทอง ให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น, มอบโล่ให้แก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ 3 ราย ,มอบประกาศเกียรติบัตรข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประเภทพัฒนาการขวัญใจชุมชน และมอบประกาศเกียรติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านทุนชุมชนดีเด่น ประจำปี 2563