• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19)

                จังหวัดนครปฐมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID – 19)

                นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฎข่าวสารทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับผลการตรวจบุคคลซึ่งพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบางพื้นที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครปฐมขอเน้นย้ำให้ศูนย์ปฏิบัติการระดับอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการระดับต่างๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ให้ปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวด้วยการทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนมากหรือแออัด รวมถึงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของทางราชการอื่นๆ อย่างเคร่งครัด