• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม องคมนตรี เป็นประธาน มอบรางวัล “เกียรติยศ 25 ปี – คนดีศรีกาญจนา

                วันนี้ (16 ก.ย.63) ที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี  เป็นประธานมอบรางวัล “เกียรติยศ 25 ปี – คนดีศรีกาญจนา” พร้อมกล่าวให้โอวาทผู้ที่เข้ารับรางวัล เนื่องในโอกาสที่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ได้ก่อตั้งขึ้นครบ 25 ปี โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายอำเภอพุทธมณฑล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา บุคคล นิติบุคคล หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เข้ารับรางวัล ทั้งสิ้น 11 ประเภท จำนวน 200 รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมความร่วมมือ ความสามัคคีและความเข้าใจอันดี ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมาโดยตลอด

                โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ถือกำเนิดขึ้น  จากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีที่จะให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อรองรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนพระตำหนัก  สวนกุหลาบ บุตรข้าราชบริพาร ทหาร ตำรวจตระเวนชายแดนและประชาชนทั่วไปในท้องที่จังหวัดนครปฐม ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น   กระทรวงศึกษาธิการได้น้อมรับพระราชดำริ จึงได้จัดตั้งโรงเรียน เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และพระราชทานมงคลนามว่า โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม   (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538  โรงเรียน   จึงได้ถือเอาวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2538 เป็นวันสถาปนาโรงเรียน