• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม อบรมโครงการสร้างพลังสตรี เพิ่มศักยภาพกลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

                วันนี้ (11 ก.ย. 63) ที่ห้องประชุมโรงแรมเวล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบนโยบาย ทิศทาง การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทสตรี แก่คณะอนุกรรมการบริหาร คณะทำงานขับเคลื่อนในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล เทศบาล หมู่บ้าน ชุมชน อาสาสมัครผู้ประสานงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ตามโครงการสร้างพลังสตรี เพิ่มศักยภาพกลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางการดำเนินงานของ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

                นางอำนวยนาถ เอียดสกุล หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คือ เป็นแหล่งเงินทุนพัฒนาสตรีเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้ยุทธศาสตร์เสริมสร้างอาชีพและรายได้ ส่งเสริมสตรีและเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เชื่อมโยงการบริหารร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ และเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรบริหารกองทุนฯ ตามหลักธรรมาภิบาล ในส่วนของจังหวัดนครปฐม มีกลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการบริหาร คณะทำงานขับเคลื่อน คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน อำเภอละ 7 คณะทำงานขับเคลื่อนในระดับตำบล เทศบาล 116 คณะ และอาสาสมัครผู้ประสานงานในระดับหมู่บ้าน ชุมชน 976 คณะ ซึ่งกลไกดังกล่าวเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนบทบาทสตรีให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย

                สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการอบรมให้ความรู้ในด้านกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การดำเนินคดีตามกฎหมาย การขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ การวิเคราะห์สถานการณ์ และการจัดทำแผน สามารถขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย