• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
รมช.เกษตร เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ชูสินค้าคุณภาพปลอดภัยสู่ผู้บริโภค

                วันนี้ (10 ก.ย.63) ที่สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สหกรณ์จังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรในพื้นที่ ให้การต้อนรับ เพื่อประชาสัมพันธ์ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ที่ได้รับการพัฒนาจากร้านค้าสหกรณ์แบบเดิมๆ ให้มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ กลายเป็นรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เพื่อเป็นจุดจำหน่ายสินค้าการเกษตรของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการสินค้าชุมชนจากจังหวัดต่างๆ เป็นสินค้าคุณภาพปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค อาทิผลิตภัณฑ์นม ข้าวสาร น้ำดื่ม อาหารแปรรูป และอื่นๆ โดยมีการเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าจากทั่วประเทศ เพื่อให้ชูซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เป็นจุดรวบรวมและจำหน่ายผลผลิตที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม และช่วยขยายโอกาสให้สินค้าของสหกรณ์เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปมากขึ้น

                จากนั้น ได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ ภายในโรงงานแปรรูปนมพาสเจอร์ไรซ์ ของสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด และเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรในจังหวัดนครปฐม และเยี่ยมชมสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พบปะกับพี่น้องเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่

                สำหรับสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำ 2562 ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์บริการ เมื่อวันที่ 1 กรกฎคม 2514 และได้เปลี่ยนเป็นประเภทสหกรณ์การเกษตร เมื่อปี 2539 ดำเนินงานมาแล้ว 49 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม จำนวน 244 ราย ในเขตพื้นที่ติดต่อ 3 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี และราชบุรี ซึ่งสมาชิกทุกรายได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งสหกรณ์มีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ อยู่ที่ตำบลสนามแย้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี และเป็นศูนย์ฯ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP สหกรณ์" มีทุนดำเนินงานกว่า 330 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจ 6 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย ธุรกิจแปรรูปอาหารสัตว์ ธุรกิจบริการ ธุรกิจรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิก มีปริมาณ 33 ตัน/วัน และธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์นม โดยในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ทำให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของสหกรณ์มากขึ้น เกษตรกรในหลายพื้นที่ประสบปัญหาไม่สามารถขายผลผลิตได้ ขบวนการสหกรณ์ได้เข้าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกร ช่วยระบายผลผลิต ทั้งพืชผัก ผลไม้ สินค้าประมง สินค้าแปรรูปจากสหกรณ์ต้นทางสู่สหกรณ์ผู้บริโภคปลายทาง ทำให้มีการกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว เกษตรกรไม่ถูกกดราคา เกิดการจำหน่ายผลผลิตได้อย่างเป็นธรรม