• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม การประปานครหลวง จัดโครงการปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนวัดหนองจิก

                วันนี้ (8 ก.ย. 63) ที่โรงเรียนวัดหนองจิก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการ "ระบบประปาโรงเรียน" ของการประปานครหลวง หรือ กปน. โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าการ กปน. นายอำเภอกำแพงแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองจิก หน่วยงานภาครัฐและเอกชน คณะผู้บริหาร พนักงาน กปน. อาจารย์ นักเรียน โรงเรียนวัดหนองจิก และประชาชนในพื้นที่ ร่วมงานในครั้งนี้

                นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กปน.เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย คุณภาพดี ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยรับน้ำดิบจาก 2 แหล่ง ได้แก่ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำแม่กลอง มาผลิตน้ำประปา นอกจากภารกิจหลักแล้ว กปน.ยังให้ความสำคัญกับทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัด ตลอดจนชุมชนและสังคมที่อยู่ต้นน้ำและอยู่ห่างไกลความเจริญ ซึ่งขาดโอกาสในการเข้าถึงน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาด

                กปน. จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อปรับปรุงระบบประปาโรงเรียนวัดหนองจิก ซึ่งเป็นพื้นที่ในลุ่มน้ำแม่กลอง ให้เยาวชนในโรงเรียนและชุมชนมีน้ำสะอาดใช้สำหรับอุปโภคบริโภค เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี และในวันนี้ กปน.ได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและอุปกรณ์ประหยัดน้ำ รวมทั้งอบรมให้ความรู้ช่างประปาเบื้องต้น เพื่อเสริมสร้างอาชีพและลดรายจ่ายในครัวเรือน ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยส่งเสริมความมั่นคงของเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

                ด้านนายกวี อารีกุล รองผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา กปน.ได้ดำเนินโครงการ "ระบบประปาโรงเรียน" ด้วยการจัดหาและปรับปรุงระบบประปาของโรงเรียน อีกทั้งพัฒนาระบบน้ำบาดาล ระบบเครื่องกรองน้ำ ระบบเครื่องสูบน้ำ ระบบท่อประปา พร้อมจัดหาถังสูงสำหรับกักเก็บน้ำฝนและน้ำบาดาล ตลอดจนรางน้ำฝนสำเร็จรูป และกิจกรรมอื่นๆ ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลอง และลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวม 27 แห่ง เพื่อให้น้ำประปาในโรงเรียนสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ และช่วยลดรายจ่ายในการซื้อน้ำดื่มของชุมชน ให้สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดปลอดภัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้ กปน.ยังได้ปรับปรุงห้องน้ำ และสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำให้กับโรงเรียนใกล้เคียง ได้แก่ โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ โรงเรียนบ้านดอนทอง และ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน อีกด้วย