• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เสวนาทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพการศึกษา

                วันนี้ (3 ก.ย. 63) ที่ห้องประชุมปฐมสัมมาคาร อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายกนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม เปิดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ ตามโครงการ TFE (Teams For Education) โครงการ Coaching Teams และโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ การนิเทศการจัดการเรียนรู้ และขยายเครือข่ายการใช้รูปแบบจัดการเรียนรู้ อีกทั้งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ในด้านการบูรณาการสารสนเทศปฐมวัย การพัฒนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) และการพัฒนาครูในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย โดยมีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในโครงการ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของคณะนิเทศ Supervisor Teams ระดับจังหวัด และผู้บริหารโรงเรียน คณะครู เพื่อพัฒนาเป็นแกนนำและต้นแบบ ด้านการจัดการเรียนรู้ และการ Coach เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การปฏิบัติจริง และทดลองใช้รูปแบบการนิเทศ การจัดการเรียนรู้ ณ สถานศึกษา พร้อมการฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้ รวมทั้งนิเทศทางไกลผ่านระบบออนไลน์ในสถานการณ์ COVD - 19 โดยได้รับคำปรึกษาแนะนำจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยลัยศิลปากร และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

                สำหรับการเสวนาทางวิชการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จและสิ่งที่จะพัฒนาในอนาคต มีผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้สอน จากสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดนครปฐม และบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยมีกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ การบรรยายทางวิชการ และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานที่ประสบผลสำเร็จตามโครงการ TFE (Teams For Education) โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย