• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานพิธีมอบเข็ม ภ.ป.ร. ให้แก่นักเรียนระดับชั้นม.1 และ ม.4 ที่เข้าใหม่ ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม

                วันนี้ (25 ส.ค.63) ที่หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานพิธีมอบเข็ม ภ.ป.ร. ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เข้าใหม่) ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) โดยมีนายอำเภอพุทธมณฑล คณะครู อาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมพิธี             

                นายสุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)  กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2563 ได้รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 473 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 58 คน โดยได้จัดพิธีประดับเข็มเครื่องหมาย ภ.ป.ร. ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เทิดทูนและแสดงความกตัญญกตเวทีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้นักเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดำริสร้างสรรค์ ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการศึกษานานัปการ เป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์แก่เยาวชนและประเทศชาติบ้านเมือง ตลอดจนเกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนในเกียรติภูมิของตนเอง และโรงเรียนสืบไป

                สำหรับโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ก่อตั้งขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2539 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ทั้ง 9 แห่ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมพระราชทานนามโรงเรียน และพระราชทานอักษรย่อพระปรมาภิไธย "ภ.ป.ร."