• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ 76

                วันนี้ (25 ส.ค.63) ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนคปฐม ตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเลี้ยงอาหารกลางวัน ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดนครปฐม โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกิจกรรม

                นางปิติมา รักพานิชมณี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงพระราชทานเงิน จำนวน 2 ล้านบาท คืนให้สภาสังคมสงเคราะห์ฯ จากการถวายรายได้ในการจำหน่ายดอกมะลิ งานวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2541 โดยมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงาน และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน รวมทั้งครอบครัวในภาวะวิกฤต ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์มาดำเนินการ โดยจัดตั้งโครงการน้ำพระทัยพระราชทานมาดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 22 ปี

                สำหรับปี 2563 จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค โดยมีสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง