• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
คณะนักศึกษาวปอ.รุ่นที่ 62 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

                วันนี้ (20 ส.ค.63) พลโท พิสัณห์ ปฐมเอม ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันราชอาณาจักร นำคณาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ.รุ่นที่ 62 ซึ่งเป็น ผู้บริหารภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยได้เยี่ยมชมชมศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร โรงสีข้าวธัญโอสถ ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว และห้องปฏิบัติการเครื่องบินจำลอง พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุป เรื่อง สภาวะแวดล้อมของจังหวัดนครปฐม จากนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ขณะที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ ได้บรรยายสรุปเรื่อง สภาวะแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

                ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้กล่าวถึงศักยภาพของจังหวัดนครปฐม ว่า เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ มีรายได้ติดอับดับต้นๆ ของประเทศ และมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กว่า 4,000 แห่ง ยุทธศาสตร์หลักคือเป็นพลังเสริมด้านที่อยู่อาศัยให้กับชุมชนเมือง ซึ่งจังหวัดมุ่งเน้นการเป็นเมืองอัจฉริยะ เมืองน่าอยู่ เมืองท่องเที่ยวทางเกษตร ทางวัฒนธรรม และเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ขณะที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ซึ่งมีพื้นที่เกือบ 8,000 ไร่ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับสากล มุ่งให้การศึกษาอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ให้กับนักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี่ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน

                หลังจากศึกษาดูงานที่จังหวัดนครปฐมแล้ว คณะนักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 62 ได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะได้นำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป