• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

                วันนี้ (18 ส.ค.63) ที่หอสมุดวัดพระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยมี พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และพระเถรานุเถระ ร่วมประชุม ฝ่ายฆราวาส มี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งมหาเถรสมาคม ซี่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริฯยก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงลงพระนามแต่งตั้งคณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดนครปฐม เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ มีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

                พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 สามารถสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ และสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้น ซึ่งการดำเนินงานของจังหวัดนครปฐม ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ และภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการภายใต้จิตสำนึกเดียวกัน ยึดมั่นในสถาบันหลัก ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ หากคนไทยถือปฏิบัติศีล 5 อย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นจากตนเองและคนในครอบครัว ขยายต่อไปยังสังคม เสมือนกันการแผ่เมตตาโดยไม่มีประมาณ จะเกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป

                ที่ประชุมยังได้รับทราบการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครปฐม ประจำปี 2563 ซึ่งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ได้มีการลงพื้นที่ติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ที่บ้านหัวทรายลาว ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน และที่บ้านหนองขาม ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการจัดการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ของคณะสงฆ์ในจังหวัดนครปฐม ที่จะมีขึ้น ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในช่วงต่อไป