• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดสัมมนา เสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนครปฐม

                วันนี้ (6 ส.ค. 63) ที่ห้องประชุมโรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ภายใต้หัวข้อ "คิดดี ทำดี ป้องกันเงินขาดบัญชีและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต" โดยสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการงิน และการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและการกระทำที่ก่อให้เกิดกรณีเงินขาดบัญชีและการทุจริต ตลอดจนสร้างความตระหนักระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน

                นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบกลาง รักษาการผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานกลางในการเร่งรัด ติดตามให้หน่วยงานของรัฐที่เกิดกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ดำเนินการให้มีการชดใช้เงินหรือทรัพย์สินคืน รวมทั้งดำเนินการทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดให้แจ้งผลดำเนินการมายังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทราบทุก 3 เดือน และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะรวบรวมข้อมูล พร้อมจัดทำรายงานเสนอนายกรัฐมนตรีทราบทุก 6 เดือน จากการดำเนินงาน พบว่า หน่วยงานของรัฐทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ยังมีกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีเรื่องเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตทั้งหมด ประมาณ 3,000 เรื่อง มูลค่าความเสียหาย กว่า 3,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังพบว่า พฤติกรรมการทุจริตและเงินขาดบัญชีในหน่วยงานรัฐ มีสาเหตุและรูปแบบที่ซ้ำกันทุกปี ประเภทของการทุจริตที่พบมากที่สุด คือ ทุจริตยักยอกเงินหรือทรัพย์สินราชการ รองลงมาคือ ทุจริตการจัดซื้อจัดจ้าง และการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามที่ระเบียบกำหนด

                การจัดสัมมนาจัดขึ้น 2 วัน มีการบรรยายเรื่อง เงินขาดบัญชีและการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ การตรวจพบและการชี้มูลความผิดทางการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ/กฎหมาย รู้วิธีใช้ ห่างไกลความผิด โดยมีเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ด้านการเงินและบัญชี และผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชี จากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมสัมมนา