• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐม มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกำแพงแสน

                วันนี้ (31 ก.ค.63) ที่แผนกฝึกการยังชีพ โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกำแพงแสน รุ่นที่ 15 โดยมี ปลัดจังหวัดนครปฐม นายอำเภอกำแพงแสน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธี

                นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ นายอำเภอกำแพงแสน กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดขึ้นเนื่องจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบลทุกแห่ง แห่งละ 50 คน เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ สำหรับการอบรมครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 15 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2563 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลกำแพงแสน องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 200 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติจริงตามสถานกรณ์จำลองต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกได้มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                โอกาสนี้ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยขอให้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทและหน้าที่ของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึก ไปเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่ ตั้งแต่ภาวะสถานการณ์ปกติก่อนเกิดภัยพิบัติ ระหว่างเกิดภัยพิบัติ และหลังเกิดภัยพิบัติ เพื่อช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน