• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

                วันนี้ (30 ก.ค.63) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อรับทราบข้อมูลและสถานการณ์คนพิการในจังหวัดนครปฐม จากข้อมูลสถิติการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู้พิการทั้งชายและหญิง โดยแยกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ ทางการมองเห็น 1,954 คน ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย 4,194 คน ทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย 17,096 คน ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 1,950 คน ทางสติปัญญา 1,494 คน ทางการเรียนรู้ 168 คน ทางออทิสติก 262 คน และพิการซ้ำซ้อน 2,699 คน รวมทั้งสิ้น 29,817 คน

                ที่ประชุมได้มีการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ยืม จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพและขยายกิจกรรมสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 38 ราย ได้แก่ การจำหน่ายสินค้า อาหาร ผลไม้ เครื่องดื่ม จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล รับซื้อของเก่า รับจ้างซักรีด รับจ้างเย็บผ้า เสริมสวย รับซ่อมรถยนต์ ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ รวมวงเงินทั้งสิ้น 1,901,700 บาท ซึ่งคนพิการและผู้ดูแลคนพิการทั้ง 38 ราย มีคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และมีคะแนนผ่านเกณฑ์ชี้วัดการพิจารณาตามที่กำหนดไว้

                ทั้งนี้ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ต้องการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว ทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม ได้เปิดการฝึกอบรมอาชีพสำหรับคนพิการ ได้แก่ หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี เย็บจักรอุตสาหกรรม ทำขนม และการนวดแผนไทย ซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ตามกฎหมาย นอกจากนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม หน่วยบริการนครชัยศรี ได้เปิดการฝึกอบรมอาชีพสำหรับคนพิการ ได้แก่ การเพาะเห็ด การเลี้ยงจิ้งหรีด การปลูกผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ การทำขนม และอื่นๆ อีกหลายหลักสูตร