• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพระประโทณเจดีย์วรวิหาร และกิจกรรมจิตอาสา “วิถีชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน”

                วันนี้ (28 ก.ค.63) ที่บริเวณวัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร และกิจกรรมจิตอาสา “วิถีชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

                โดยทุกภาคส่วนได้แสดงพลังความสามัคคี ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ วัชพืช ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฉีดน้ำทำความสะอาดถนน จัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสัญญาณโทรศัพท์ บริเวณศาสนสถานต่างๆ ภายในวัดพระประโทณเจดีย์ วรวิหาร ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ อีกทั้งปลุกจิตสำนึกของประชาชนคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ