• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด

                วันนี้ (24 กค.63) นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ระดับจังหวัด (จังหวัดนครปฐม) ที่ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ที่ประชุมได้รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และสอดคล้องกับเรื่องสื่อสารสำคัญ จำนวน 4 กลุ่ม 11 เรื่อง ได้แก่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพ การจ้างงานผู้สูงอายุ ลดความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงบริการสุขภาพ การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง การทำประมงตามมาตรฐาน IUU ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ศูนย์ดำรงธรรม ยุติธรรมใส่ใจ ป้องปรามทุจริตภาครัฐ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่มอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559-2564) สู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด โดยมี นางสาวจันทนา อ้นคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

                นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแผนงาน/โครงการประชาสัมพันธ์ ที่เสนอคำของบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก โครงการยกระดับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมประเพณีอัฏฐมีบูชา โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถานเชิงสถาปัตยกรรม “พระราชวังสนามจันทร์” และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน โดยจะมีการทบทวนโครงการต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่อเป็นการพัฒนาระดับพื้นที่เกี่ยวกับงานด้านการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป