• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
จังหวัดนครปฐมมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                วันนี้ (22 ก.ค.63) ที่ศาลาอเนกประสงค์ ค่ายทองฑีฆายุ กรมการสัตว์ทหารบก อำเภอเมืองนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 11 โดยมี รองเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก ปลัดจังหวัดนครปฐม นายอำเภอเมืองนครปฐม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีในครั้งนี้

                นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช นายอำเภอเมืองนครปฐม กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดขึ้นเนื่องจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนตำบล และเทศบาลตำบลทุกแห่ง แห่งละ 50 คน เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ ในส่วนของอำเภอเมืองนครปฐม ได้ฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติไปแล้ว 8 รุ่น จำนวน 1,200 คน 21 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

                สำหรับการอบรมรุ่นที่ 11 ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2563 มีองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ เทศบาลตำบลธรรมศาลา เทศบาลตำบลบ่อพลับ และเทศบาลตำบลมาบแค มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 200 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติจริงตามสถานกรณ์จำลองต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกได้มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                โอกาสนี้ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โดยขอให้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทและหน้าที่ของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่ เพื่อช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน