• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน เพื่อรักษา พื้นฟูรวมทั้งแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในทุกมิติ

                วันนี้ (3 ก.ค.63) ที่ห้องทวารวดี 2 โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานปิดการอบรม ภายใต้แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน พ.ศ.2562-2570 โดยมี นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยคณะทำงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้เข้ารับการอบรม

                การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าการอบรมเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็นหลักคือเรื่องการสนับสนุนและเสริมสร้างกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ และติดตามตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษในชุมชนและชุมชนริมน้ำ และการสนับสนุนองค์ความรู้และให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากภาคเกษตรกรรม ชุมชน และอุตสาหกรรม

                นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ให้ความสำคัญต่อการรักษา ฟื้นฟู ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในภาพรวมทั้งประเทศ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ต้องมีบทบาทหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนที่แตกต่างกัน ซึ่งนโยบายการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ประกอบไปด้วย การลดการระบายน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชุมชน การเร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพและก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนริมน้ำ และการใช้มาตรการทางกฎหมายกับแหล่งกำเนิดน้ำเสียอย่างเคร่งครัด โดยให้ อปท. ออกระเบียบในการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษที่ไม่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย ตลอดจนการฟื้นฟูคุณภาพน้ำและระบบนิเวศของแม่น้ำ คู คลอง โดยกำหนดให้มีการกำจัดผักตบชวา วัชพืช การขุดลอกคูคลอง และกำหนดการเปิด-ปิดประตูระบายน้ำ เพื่อเร่งการไหลเวียนของน้ำ รวมทั้งการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาแม่น้ำคู คลอง ซึ่งทั้งหมดนี้จะบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้เมื่อทุกภาคส่วนมีความตระหนัก และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา โดยผลที่ได้ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีในเรื่องของปัญหามลพิษที่บรรเทาความรุนแรงลง สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น แต่ยังส่งผลต่อเนื่องถึงภาคส่วนอื่นๆ ด้วย อาทิ ภาคการท่องเที่ยว ภาคเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และท้ายสุดส่งผลให้คุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้น