• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐมประชุมจิตอาสา 904 คณะทำงานขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติจิตอาสาภัยพิบัติ

                วันนี้ (2 ก.ค.63) ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานประชุมจิตอาสา 904 จังหวัดนครปฐม และคณะทำงานขับเคลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดนครปฐม โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี และ นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุม เพื่อรับทราบข้อสั่งการจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และศูนย์อำนวยการขับเคลื่อนงานจิตอาสามหาดไทย ในการดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวางแผนหมุนเวียนช่วยเหลืองาน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติ การจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ง โครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด การป้องกันสถานการณ์โรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ และการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดนครปฐม

                นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า โครงการจิตอาสาพระราชทาน เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชการในพระองค์ 904 ร่วมกันจัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี รู้จักการให้และช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปัจจุบันภัยพิบัติต่างๆ ทวีความรุนแรงขึ้น ในส่วนของจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ใกล้พี่น้องประชาชนมากที่สุด จึงขอให้มีการจัดฝึกอบรมให้ครบถ้วน เพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาต่อไป และระลึกไว้ว่าโครงการจิตอาสาเป็นโครงการที่จะต้องทำตลอดไป เตรียมความพร้อมกำลังพล การแบ่งประเภทจิตอาสา ที่สำคัญคือมีความพร้อมเรื่องการติดต่อสื่อสาร หากเกิดภัยพิบัติที่จำเป็นที่ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน จิตอาสาต้องเป็นแกนหลักลงไปดำเนินการ ที่สำคัญห้ามใช้ชื่อจิตอาสาไปเรี่ยไร และห้ามนำโครงการจิตอาสาไปเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยเด็ดขาด เพราะจิตอาสาทำเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และงานเพื่อส่วนรวมเท่านั้น