• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมจัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2563

                วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น ที่ห้องประชุมชาลีมงคลอาสน์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (จังหวัดนครปฐม) ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นางสาวจันทนา อ้นคำ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมมีการนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆ ของหน่วยงานและส่วนราชการที่นำเสนอไว้ในแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ในเรื่องสื่อสารระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับเรื่องสื่อสารที่สำคัญระดับประเทศ จำนวน 4 กลุ่ม 11 เรื่อง และการประชาสัมพันธ์มาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของจังหวัดนครปฐม

                อย่างไรก็ดี ขณะนี้มีการระบาดของโรคโควิด-19 จึงต้องเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในการป้องกันตนเองและคนในครอบครัว ตลอดจนเรื่องการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ และมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนด เพื่อให้คนไทยและคนนครปฐมผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 นี้ไปได้ ซึ่งที่ผ่านมา การประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้มีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก

                นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันเสนอแนวคิดการประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคโควิด -19 ซึ่งเป็นช่วงที่มีมาตรการผ่อนคลาย การเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และการใช้วิถีชีวิตปกติใหม่ New Normal ของประชาชน โดยที่ประชุมขอให้นำกิจกรรมการประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันโรคโควิด-19 เพิ่มเติมในแผนประชาสัมพันธ์ดังกล่าว  และเสนอให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องของการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้ประชาชนเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก