• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2563พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่

                วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม  นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2563 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ข้าราชการในจังหวัดนครปฐม จำนวน 2 เล่ม ตามที่จังหวัดพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมจำนวน 2 คน ได้แก่ นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

                ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2563 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เล่มแรกในรัชกาล จำนวน 60,000 เล่ม โดยสำนักพระราชวังได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ อาคารสำนักพระราชวัง หน่วยราชการในพระองค์ 904 โดยมีพลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธี เพื่อให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการมอบปฏิทินหลวงฯ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 1 เล่ม และข้าราชการในจังหวัด จำนวน 2 เล่ม ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เข้ารับมอบปฏิทินหลวงฯ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว และได้กำหนดให้จังหวัดจัดพิธีมอบปฏิทินหลวงฯ ให้แก่ข้าราชการในจังหวัด อีกจังหวัดละ 2 เล่ม เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป

                สำหรับปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2563 เป็นสมุดปกหนังสีเหลือง อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ มีตราพระปรมาภิไธยย่อ วปร. ระบุข้อความ “ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2563 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่” รวมมีเนื้อหาทั้งหมด 21 หัวข้อ อาทิ พระปฐมบรมราชโองการ ปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทย ประกาศสงกรานต์ วันกำหนดการ การชักและประดับธงชาติในวันสำคัญ วันพระราชสมภพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์  และวันสำคัญของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีจีน เป็นต้น