• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตในจังหวัดนครปฐม

                วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมทวารวดี โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริต และโครงการยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA จังหวัดนครปฐม โดยนายสันติ จิตต์ปราณีชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีนโยบายส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักธรรมาภิบาลไปเป็นหลักในการบริหารราชการอย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพ ความโปร่งใสและความสุจริตในจังวัดนครปฐม เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่บริหารงานด้วยความโปร่งใสประกอบกับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITC) ในภาพรวมของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในส่วนของหน่วยงานส่วนภูมิภาค มีคะแนนอยู่ที่ 91.03 คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ A แต่ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลคะแนนการประเมิน ITC ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไปผ่านเกณฑ์การประเมิน เพียง 28 แห่ง จากจำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 117 แห่ง โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 69.38 คะแนน ทำให้เมื่อรวมคะแนนทั้งสอง ส่งผลให้คะแนนรวมของจังหวัดนครปฐมอยู่ที่ 69.57 คะแนน มีค่าการประเมินระดับ C ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 34 หน่วยงาน และผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบการประเมิน ITA จำนวน 117 แห่ง ซึ่งจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครปฐม มีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักที่จะเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริต ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินในสัดส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 คือหมายความว่าต้องผ่านเกณฑ์ประเมินไม่น้อยกว่า 59 แห่ง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดของจังหวัดนครปฐม และคาดหวังว่าจะทำให้มีการเพิ่มศักยภาพความโปร่งใสและความสุจริตให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดที่ขึ้นกับจังหวัดนครปฐมยิ่งๆขึ้นไป