• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :
 
ภาพกิจกรรม
นครปฐม ปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น

                วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 โดยนายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการให้จังหวัดแจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางในการปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และเพื่อสะท้อนปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันนำไปสู่แนวทางในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม และแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

                สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากเทศบาลนครนครปฐม เทศบาลเมืองและเทศบาลตำบล จำนวน 21 คน ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบการนำข้อมูลของพื้นที่มาจัดทำแผนฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็ว